Bầu Sao Trái Ngắn Lai F1 RADO 79

Sinh trưởng và phát triển mạnh. Trồng quanh năm

• Trái dài 20 25cm, trái bóng, đẹp.
• Thu hoạch 40-45 ngày sau gieo
• Mật độ: cây x cây 0,6-m, hàng x hàng 3- 4m