Cà Dĩa RADO 709

Cây sinh trưởng phát triển khỏe, phân cành nhiều, tán rộng, sai trái.
Trái to, có màu trắng sọc xanh, kháng bệnh tốt, năng suất cao.

• Trồng quanh năm, thu hoạch 70 ngày sau khi trồng
• Mật độ: 35 x 35 cm, lượng giống/m2: 0,02-0,03g